[1]
พันธบุตร เ., “การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 18–24, มิ.ย. 2014.