[1]
วรโชติกำจร ส. และ แสนราช จ., “การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 56–63, มิ.ย. 2014.