[1]
เผ่ามานะเจริญ ฉ., “การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 93–103, ธ.ค. 2016.