[1]
เฉลิมโฉมว., ภูติอริยวัฒน์จ., โพธิสุขอ., และ ทองก้อนว., “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 48 - 62, 1.