[1]
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก., “Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–5, มิ.ย. 2014.