รัตนพงศ์ธระ ธ., เจริญกิจธนลาภ ท., และ นวัสนธี ธ. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: (The Participation of Local People for Ecotourism Development of Ayothaya Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 8-16, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/111519.