วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. “รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The Journal of Social Communication Innovation”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, น. 176-80, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/111552.