ศรสถิตย์วัฒนา ว., และ โสคติยานุรักษ์ ม. “ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ: (Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai Rice Strategy Implementation)”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, น. 247-6, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/169480.