ปรีชาวิทย์ ร., ศรีกุลวงศ์ ม., อารักษ์การุณ เ., สุขวิลัย อ., และ พัฒนะศิริ อ. “การเปรียบเทียบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: Comparison of Thai-Nichi Institute of Technology’s Departmental Facebook Fanpage Contents”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 10-24, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199835.