พันธบุตร เ. “การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์: A Study of Concept and Style in Character Sticker for Using on Social Media”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 156-67, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199902.