จิตกลาง ป., ภักดีรณชิต ศ., พันธบุตร เ., และ เศวตธิติกุล ญ. “ผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ: Effect of Media Appeals on Organ Donation Decision”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 168-76, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199914.