ผลศิริ ณ., และ พันธบุตร เ. . “การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับธุรกิจแก้บน”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 22-33, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/246546.