ใช้สติ ศ., และ พันธบุตร เ. . “การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อนำเสนอประเพณีผีตาโขนสู่กลุ่มเจเนอเรชันแซด”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 72-83, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/249960.