พันธบุตร เ. “การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, น. 18-24, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93079.