วรโชติกำจร ส., และ แสนราช จ. “การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, น. 56-63, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93082.