เผ่ามานะเจริญ ฉ. “การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 93-103, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93107.