วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. “Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, น. 1-5, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/94978.