เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ.​ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ