https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/issue/feed Journal of MCU Buddhist Review 2022-09-07T14:45:22+07:00 รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี budjournal@mcu.ac.th Open Journal Systems <p><strong>วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร<br /></strong> วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา บาลี สันสฤต การศึกษาเชิงประยุกต์ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ เปิดรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p><strong>ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร<br /></strong> 1) บทความวิจัย (Research Article)<br /> 2) บทความวิชาการ (Academic Article)</p> <p><strong>กำหนดออกเผยแพร่วารสาร<br /></strong> กำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ เป็น 4 เดือน</p> <p><span class="tab"> ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน</span></p> <p><span class="tab"> ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม</span></p> <p><span class="tab"> ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม</span></p> <p><strong>กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ<br /></strong> วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์</p> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/256320 Development a large-field agriculture longan by Buddhism of Phayakaew sub-district,Chianklang district, Nan province. 2022-05-26T15:12:21+07:00 Pitchayarat Dhitpukdeekunanon pitchayarat.d@gmail.com Sophon Buachan phdmbu3.029@gmail.com Phrachayanantamunee sirananan@gmail.com <p class="5175" style="margin-top: 0in;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black;">Dissertation Title A large-field Agriculture longan by Buddhism of Phayakaew sub-district have objects for: 1) educate principle of management in large of longan agriculture, 2) educate development in large of longan agriculture, 3) analysis buddha’s principles for management and development about large longan agriculture at Phayakaew sub-district Chianklang district Nan Province. This research is quality and did in-depth interview and focus group by sample 4 groups total 19 samples; Committee for longan agriculture, monk and academician of agriculture. I use interview form analysis by content and present by descriptive research. Research result: 1) Principle of manage large longan agriculture have 5 results; person, information and plan, administrative, knowledge, practice and budget. 2) Principle of development large longan agriculture have 5 results; reduce product, increase efficiency of product, quality of product, standard of product, marketing. 3) Principle of Buddha for manage agriculture on base sufficiency economy; noble truth, saraniyadhamma -suppurisadhamma, dhamma, sangahavatthu and iddhipada 4) Knowledge from research is 3 PS: MDBS Model; Management, Development, Buddha, Society.</span></p> 2022-08-16T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/258661 A Transformation of Postmodernism of Buddhadãsabhikkhu 2022-08-26T00:35:09+07:00 Khaimook Laopipattana kittimetee@gmail.com Phramaha Pornchai Sirivaro kittimetee@gmail.com Dhammaadhisthana Pornbandalchai kittimetee@gmail.com Phramaha Khwanchai Kittimethi kittimetee@gmail.com Praves Intongpan kittimetee@gmail.com <p>This research has two objectives to critically analyze Buddhadãsabhikkhu’s formation in proposing the postmodern ideas. This research employed the documentary research methodology. In the research, it was found that with respect to Buddhadãsabhikkhu’s postmodern ideas, they have been somehow scrutinized through the reformation of Buddhism wherein his uniqueness of those ideas was introduced; he proposed the structural guidelines for practices leading to the sameness of goal where others’ practical ways which would vary could be integrated. He was of the strong view that the ways projected by Buddhism highly embrace more ritual than practical reality.&nbsp; He realized that the practical formation needs to be recommended in some way by a society despite its prevalence.&nbsp; As regards the postmodern ideas in Buddhism, he pointed out that man has as same as the intention in the beginning and as same as the desire in the last in which it would be differentiated through its details due to individual unequal states of wisdom. Moreover, when Buddhadãsabhikkhu came to examine Buddhism regarded as folklore, he clearly pointed out that the comprehension of the world as the conventional and supramundane one completely varies resulting in the modification of religious meta-narratives which is reduced to small or local narrative by means of the community’s culture and tradition where the worldly and noble individual’s ways of life are naturally sustained by those culture and tradition. In addition, he also attempted to provide the public spheres where a worldly society and Buddhist monks’ society could be connected in terms of self-practice that would benefit others in the way that other should also follow the same manner.</p> 2022-09-07T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/258775 The Symbols of Dhamma Riddles in Pathamasabodhikatha 2022-09-07T12:14:17+07:00 Phramaha Songvit Siri tri3sri_33@hotmail.com Buppa Buntip tri3sri_33@hotmail.com Saharot Kittimahacharoen tri3sri_33@hotmail.com Pornchai Hapinrum tri3sri_33@hotmail.com <p>The objectives of this research were; 1) the background Pathamasabodhikatha; investigates 2) the importance of dhamma riddles; and studies 3) the symbols of the dhamma riddles in Pathamasabodhikatha. The method of qualitative research was employed with the presentation of the findings in the form of analytical description.</p> <p> Findings show that Pathamasabodhikatha written by Somdej Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanujitajinorasa was to pay respect to King Rama III who requested this in 1844. He Chapters and episodes were added with the total of twenty-nine. The researcher studied the popular symbol to the meaning and the methods of the dhamma riddles in Pathamasabodhikatha. The analysis process and information organization were conducted in three steps as follows. 1) Searched for the dhamma riddles as apparent in Pathamasabodhikatha. 2) Organized the information to process the dhamma principles in Tripitaka. 3) Discussed the information to determine the causes and background of the dhamma riddles.</p> <p> The study of the dhamma riddles in Pathamasabodhikatha found seventy-seven dhamma riddles and could be processed as sixty-one. These are (1) Sacca; (2) Patirupadesavasa; (3) Iddhipada 4; (4) Prognostication of Magga 7; (5) Visuddhi 7; (6) Bojjhanga 7; (7) Buddha Caravata; (8) Matha 3; (9) Trilakkhana; (10) Santi; (11) Vatthukamay; (12) Bhooradhokosa; (13) True Friends 4; (14) Kamatanha; (15) Karuna; (16) Faith; (17) Kilesakama; (18) Parami 10; (19) Kilesmara; (20) Vijja 3; (21) Niramesukkha; (22) Pubbekatapunnata; (23) Praying; (24) Metta; (25) Upekkha; (26) Mudita; (27) Puggalannu; (28) Pamana 4; (29) Dhammacaksu; (30) Kamadinava-katha; (31) Nekkhammanisamsa-katha; (32) Lokattha-cariya; (33) Lokuttara-dhamma; (34) Lobha; (35) Pathamaarram; (36) Kalyanamitta; (37) Savakaparami Nana; (38) Iddhi-patihariya; (39) Buddhawong; (40) Katannukatavedi; (41) Ariya-dhana; (42) Samakhkhi; (43) Issa; (44) Byapada; (45) Ditthadhamma-vedaniya-kamma; (46) Sanghadana; (47) Garu-dhamma 8; (48) Kuha; (49) Ymk-patihariya; (50) Bhava 3; (51) Maranassati; (52) Nathakarana-dhamma 10; (53) Dhamma-puja; (54) Samvedha; (55) Appamada; (56) Sangkhayna; (57) Upaya-kosalla; (58) Buddhanussati; (59) Thanthkrrm; (60) Patthana; and (61) Dhamma-thayath.</p> 2022-08-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/258272 Love in Buddhist Philosophy 2022-08-10T14:28:35+07:00 Artit Intarapakdee intarapakdee312@gmail.com Phrabaidika Somsak Thitkunno intarapakdee312@gmail.com PhrapaladRitthiporn Jaruwanno intarapakdee312@gmail.com PhraSamuChaninsit Sutthichitto intarapakdee312@gmail.com Thanet Nokpet intarapakdee312@gmail.com <p>this academic article have a purpose to study love in Buddhist philosophy by researching the Tripitaka, books and related documents The results of the study on love in Buddhist philosophy found that Love in Buddhist philosophy is related to emotion. and the human mind is important. Therefore, there are many groups of words that represent the meaning of the word “love”. But when said overall Able to divide love into two main types: 1) lustful love 2) compassionate love By these two love, it is a love that has both value and blame in itself. It is a love relationship that is very much related to human beings. but consider that lustful love would likely bring more harm and suffering or is it still love mixed with passion which could easily cause suffering There are important characteristics. It is the love that is needed from others as importantly. As for mercy love If we understand the true meaning and nature of mercy including the occurrence of a dharma process of love for Brahma Viharn with the equanimity as the control It will surely bring benefits or happiness more than harm or suffering. because there are important characteristics It is love that wants to give good things that are beneficial to others as important.</p> 2022-08-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/258483 An Analysis of the Religious beliefs and rituals depicted in the Tradition of Philanthropy devoted in the Isan Thai Ethnic Group 2022-08-20T15:38:41+07:00 Prakupralad Wanlop Vachiravongso wanlopdetchphew2524@gmail.com <p>This article is intended to analysis of the religious beliefs and rituals depicted in the Tradition of Philanthropy devoted in the Isan Thai Ethnic Group. The Isaan Thai ethnic group has a motto of believing that people at the end of their lives rely on the fruits of their own merits. If there is no fruit of merit, it relies on the living to make merit dedicated to it. Therefore, it is a tradition whose main purpose is (1) to express gratitude, (2) to dedicate the merits to the dead, (3) to mourn the patrons or their deceased relatives, (4) to be a charity to have a sacrificial mind, (5) to create love, harmony in the family among the relatives and communities, (6) to promote glory, and (7) to be a social norm.</p> 2022-08-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review