Journal of MCU Buddhist Review https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb <p><strong>วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร<br /></strong> วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา บาลี สันสฤต การศึกษาเชิงประยุกต์ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ เปิดรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p><strong>ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร<br /></strong> 1) บทความวิจัย (Research Article)<br /> 2) บทความวิชาการ (Academic Article)</p> <p><strong>กำหนดออกเผยแพร่วารสาร<br /></strong> กำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ เป็น 4 เดือน</p> <p><span class="tab"> ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน</span></p> <p><span class="tab"> ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม</span></p> <p><span class="tab"> ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม</span></p> <p><strong>กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ<br /></strong> วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์</p> en-US <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์</p> <p>ข้อความที่ปรากฎในบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ และข้อคิดเห็นนั้นไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์&nbsp;</p> budjournal@mcu.ac.th (รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี) khwanchai.hem@mcu.ac.th (พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี) Sun, 15 May 2022 09:34:21 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 บทวิจารณ์หนังสือ: Book Review “กุศโลบาย” https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254078 <p>บทวิจารณ์หนังสือ: Book Review</p> <p><strong>&nbsp;“กุศโลบาย”</strong></p> Songchai Siri Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254078 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 Devadattapabbãjitapañhã: Reasoning Argumentative Process in Milinda Pañha https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254077 <p>In this paper, an attempt was purposely made to study Reasoning Argumenta-tive Process in <em>Devadattapabb</em><em>ã</em><em>jitapañhã</em> done by Milinda King and Nãgasena wherein Devadatta ordination was allowed by the Buddha. In the study, it showed that Milinda King disagreed with Nãgasena’s endorsement that the Buddha possesses two kinds of quality: 1) omniscience, and 2) the greatest compassion on the ground that the Buddha gave ordination to Devadatta in order to do the most serious offence and thereby bringing about him the heaviest unwholesome result. In this matter, Nãgasena, while answering the question, utilized <em>Pañipucchãvidhĩ </em>through <em>Upamã-upameyya</em> so as to provide the concrete answer whereby its answer could be settled up. As far as the process of reasoning is concerned in Devadattapabbãjitapañhã, it shows the important aspects of argument to us where we can learn how put the question wisely and how to rhetorically answer the question while seeking for the fact involved. Furthermore, it also teaches us how to manage oneself in the atmosphere of debate creatively and peacefully.</p> Songchai Siri Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254077 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 The Way to Administrate the Yellow Ribbon Hills Organization with Buddhadhamma https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254670 <p>The objective of this article is to study the way to administrate the Yellow Ribbon Hills Organization with Buddhadhamma by studying documents and books. The result of the study found that in the former time, an administration of the Yellow Ribbon Hills Organization had only applied the principles and strategies of Western, it was to make some personnel in the organization working as heartless. The viewpoint of organization’s executives saw that the employees were as robots who just worked following the executive’s orders, it caused the problems both the performances of personnel who were not happy and the effectiveness of successful work that was more difficult. When executives modified the way to administrate an organization by applying the Buddhadhamma to focus on the mental development of personnel. The ways to administrate for development of living together of organization as the four sublime states of mind, the four principles of service, the six directions, and the principle of mental development as Vipassana meditation. It was used to combine with the way of organization, and to help more flexibility in administration of organization. it stimulated efficiency work to make everyone feel good at work, to have responsibility to duty, to be a good relationship and to be good friend to each other, and to have smoother communication at work. It also made personnel aware of the goal, and created the effectiveness to the organization as it expected.</p> Somboon Bunyasiri, Phramaha Surasak Pachabtasena Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254670 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 The word of “Miang” : Relationship on Language and Thai Culture. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254748 <p>This academic article aims to study the word of “Miang” in term of origin, the evolution of the word of “Miang”, and in relationship on language and Thai culture.</p> <p>“Miang” is a snack made by Lanna people in every home. In the past, Lanna people used to chew “Miang” or keep in the mouth after eating. The culture of keep “Miang” in the mouth is a culture that has been for a long time in Lanna.</p> <p>From the word of “Miang” found in ancient documents shows the long history of the word. “Miang” also represents the culture and tradition of Thai people which makes it known that Thai people have been familiar with “Miang“ for a long time.</p> <p>The word of “Miang” is written differently according to the Lanna language dictionary and the Royal Institute Dictionary 2011 because of different pronunciation methods of Lanna and Bangkok languages.</p> <p>The meaning of the word of “Miang” in the Lanna language dictionary and the Royal Institute dictionary 2011 is different which the Royal Institute dictionary 2011 has 2 meanings.<br>Although “Miang” of the people in Lanna is different from “Miangkham” of the people in the central region, but “Miangkham” is considered as the relationship between language and culture in Thai society.</p> <p>Currently, the word of “Miang” have changed according to social conditions and linguistic changes according to linguistic evolution. However the study of the word of “Miang” shows the relationship between language and Thai culture very well.</p> Vichuda Prayyong Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254748 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 Ought the Rich to Help the Poor? https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254761 <p>In the present situation, COVID 19 pandemic still rampantly spreads over the world whereby it brings about the inability and recession in running various kinds of business including ceasing its operation. On the one hand, one group of people called ‘rich’ still possesses hefty wealth which is more than enough for living life without being affected by a pandemic, on the other hand, another group of people called ‘poor’, once unemployed, comes to encounter the rapid shortage of income causing the most difficulty in living life. A philosophical question is asked in the situation “ought the rich to help the poor?” In this matter, while some argued that they ought to help because man has to help one another, another also argued that they ought not to help because it is not their duty; this means that anyone who wishes to help can help; it should not be the matter of duty because it demands too much. In this paper, I argued that they should help because helping one another is moral duty in two dimensions: a duty to purify oneself and a duty to protect humanhood and this discussion will be critically examined in the context of Buddhist ethics.</p> Phramaha Pornchai Sirivaro Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/254761 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 A Comparative Study of Instruction of Buddhism Subject and Islamic Studies in Khannayao School, Khannayao, Bangkok https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255530 <p>This Research Article aimed to compare the instruction of Buddhism subject and Islamic studies in Khannayao School, Khannayao, Bangkok. This study was qualitative research. It was collection of data from documents and the research works related the teaching Buddhism and Islam, it also was from in-dept interview. The results of the study found that:</p> <p>The comparison of instruction of Buddhism subject Islam studies in Khannayao School found that the instruction of Buddhism subject had emphasized student to be good Buddhist, to be a complete human being in both body and mind, to be excellent, knowledge, and moral, to have virtue and culture for living, and to be able living together with others happily but the instruction of Islamic studies had focused on students developing themselves systematically based on the six Major Beliefs and the five Pillars by infusion of various activities into content of instruction.</p> <p>The similarities of perspective were the concept of education emphasizing students to know and to understand on teaching subject, to have faith and practice following their own religion, and having religion as spiritual anchor. The differences of perspective were found that the method of Buddhism subject was taught by following the Middle Way, and practice the Threefold Training. Then, the instruction of Islam studies was taught by following the six Major Beliefs and the five Pillars, to believe in Allah, to strictly obey His commandments. This was focused on the curriculum of each religion.</p> Phrasamu Ekkasit Visuddho (Phakdinok), Teerachoot Kerdkaew Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255530 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 A COMPARATIVE STUDY OF THE FORMS OF PROPAGATION OF BUDDHISM AND ISLAM IN PHETCHABUN PROVINCE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255531 <p>This research paper is to comparatively study the form of the propagation of Buddhism and Islam in Petchabun province. This study is of mixed method research, by using qualitative research and documentary research. The results of this study were found that The form of propagation of Buddhism and Islam in Petchabun province, by studying in three categories: 1) education and welfare education-- organizing for training children and youths, 2) public welfare—setting up field hospitals for the Kovit inflected ones, and 3) Dhamma practice –in Khao Kho district, there are many places for dhamma practice, having center for Camp Son Development of Mahachulalongkornrajvidyalaya University as the center. For Islam, there are form of propagation as well, namely, 1) education and welfare education—cultivating of Islam to the devotees form the childhood, 2) public welfare—having public welfare or helping others as called ‘zakat’, and 3) practice—religious leaders have the important role in supporting of self-practice based on the teaching of religion from the childhood. on the education, both religions have the similar point for having the doctrines that teach for understanding and be able to practice for living happily, on the public welfare both religions have similarity in helping but they have difference that Buddhism will go the help immediately, whereas Islam would consider which one that math with the need of the receivers, but on the practice, Buddhism has the freedom of teaching or propagation only one who are interested, but Islam has very strict form of propagation by ordering all devotees to practice according to the provision strictly.</p> Phra Tanut Rungrot, Phramaha Maghavin Purisuttamo Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255531 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 A Comparative Study of Elderly Health Activities in Buddhist Community of Pak Chong Subdistrict, Lomsak District and Christian Community of Khuek Noi Subdistrict, Khao Kho District Petchabun Province https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255532 <p>This Research article aims to compare the elderly health in both of communities in Phetchabun Province. This study was a qualitative research by collecting data from documents and related research of well-being of the elderly and it also was from in-depth interview. The results of the study found that:</p> <p>Buddhism viewed the health in perspective as follows: 1) The worldview was the actual health of the world and the society based on two factors; the problem of physical health and the problem of mental health. The most of health problems were from society, environment, more consumption, drinking intoxicant lead to decrease of physical health and lack of morals which caused the defilements to dominate the mind. 2) The self-seeing was the following health of the elderly, in Buddhist perspective was the practice of morality, concentration, and wisdom, they were being to have good health. 3) The looking at relationship was the change attitude to the world in positive way for more enjoying with the life, the good mental health was the state of happy mind, having good feeling to oneself and others, to be able improve oneself crossing problems and living in the normally society, it was not regardless of age whether teenage, adults, elderly, or even childhood.</p> <p>Christianity viewed the health in perspective as follows: 1) The worldview was to be a good health and taking care of a new life which is God’s blessing, and 2) Self-seeing was that Christianity taught how to choose healthy food and how to take care healthy body. The Catholic elders receiving the health promotion was to take care and to protect themselves for being a good physical, mental, social and spiritual health, not getting sick, and be happy. 3) The looking at relationship was the best way of taking care of one own life and around people who were given by God.</p> <p>The promotion of happiness of the elderly in the viewpoint of two sample populations by overall found that the similarity of perspective was the way of promoting happiness for the elderly based on the principles of each religion for creating happiness. The difference of perspective was found that the sample population of Buddhist emphasized the development of health according to the Threefold Training, then Christian population was emphasized by participation in social activities with keeping always in mind that the thing what God has given after retirement for eternal life.</p> Phra Sompan Laochumphae, Phramaha Maghavin Purisuttamo Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255532 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 A Comparative Study of Dietary Control in the View of Theravada Buddhism and Islam https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255534 <p>This research article entitled to compare dietary control in the view of Theravada Buddhism and Islam. This study is by using documentary researches.</p> <p>The results of the study were as follow: Food and nutrition, in the Buddhist viewpoint, food has two characteristics. and food that nourishes the soul as for food, in the view of Islam, it is nourishing as well as Buddhism differs, but the only way to choose the food that God offers is halal food.</p> <p>As for the issue of food consumption control in Buddhism and Islam, it was found that Theravada Buddhism focuses on the pursuit of consumer goods based on genuine values and artificial values. and taken into account before use, while using and after using with a view to the true need Islam focuses on what Allah has forbidden and allowed. especially the food that is halal It is a food that is beneficial to the body. which, when summed up Both religions view the issue of dietary control as knowing the true benefits of food.</p> Phrakhrupalad Phreecha Rakbumrungphong, Teerachoot Kerdkaew Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255534 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 A Comparative Study of the Brahma Based on the Belief of Theravada Buddhism and Brahmanism-Hinduism in Thai Society https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255546 <p>This research articles to comparatively study of the Brahma based on the belief of Theravada Buddhism and Brahmanism-Hinduism in Thai Society. This study is of documentary's research, by collecting information from scriptures and the related researches both Theravada Buddhism and Brahmanism-Hinduism. The results of this study were as follows: Brahma in both Theravada and Brahmanism-Hinduism has the similar points, i.e., they are divine being, experiencing happiness in the divine abode, living in the divine world, having super power, and bodily radian, but they are have different point, i.e., Brahma in Brahmanism-Hinduism is the great Divine being, the divinity of kindness, the creator all thing in the world, has only one, originated by himself without the first cause, is the originating of the Vedas predestining the fate of man, and is one of TrimuratI and everlasting. Brahma in Theravada is one kind of deity that has no sensual feeling, living in the divine world, is one kind of being that has more virtue, originating from human who occupied the jhana, once the lifespan in the divine world was finished, the Brahamas will come to the Wheel of Rebirth again. In Thai society, Brahma in Theravada Buddhism is explained in the context of the purity, Brahma as clairvoyant, virtues and great, the benefactor father and mother are compared with Brahma because of having Divine States as the virtue, whereas Brahmas in Brahmanism-Hinduism is respected as the Supreme Being that protects and bestows the fortune to ones who pay respect to him.</p> PhraThepkamol Worarith, Phramaha Maghavin Purisuttamo Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255546 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 The Development of the Quality of Nursing Service in Outpatient Department at Nan Hospital Based on Buddhist Way https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255679 <p>The objectives of this research article were: (1) To study the development of nursing service quality at the outpatient department of Nan Hospital. (2) To study the four Bhavana dhamma to improve the quality of nursing service at outpatient department of Nan Hospital. (3) To analyze the development of nursing service quality at outpatient department of Nan Hospital according to the Buddhist method which is qualitative research and collecting data from an interview. The key informants were a group of doctors, a group of nurses and 28 patients at outpatient department of Nan Hospital.</p> <p> The results showed that the development of nursing service quality at the outpatient department of Nan Hospital using 5 service quality principles. (1) Tangibles (2) Reliability (3) Responsiveness (4) Assurance (5) Empathy. To study the four Bhavana Dhamma for the the development of nursing service quality at the outpatient department of Nan Hospital. In terms of physical development, it results in a clean, convenient and safe place. In terms of moral development, it results in the discipline of personnel and willingness to serve. In terms of cultivation of the heart, it results in personnel having concentration, mental strength, consciousness in working, understanding and empathizing with service recipients. In terms of intellectual development, it results in personnel being competent in their work, knowing about diseases and modern treatment methods according to academic principles. Development of nursing service quality at the outpatient department of Nan Hospital according to the Buddhist method. It results in the facilities and place available to use a good service system, personnel working happily and the patients being treated safely according to professional standards.</p> Yupin Suksawat, Phrachayanantamunee, Chamnarn Kerdchor Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255679 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 Buddhist Principles that Results in Longevity and Short Life Span in Anayussasutta https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255764 <p>In this thesis with three objectives; there were (1) to study the structure and the essential content of the <em>Anāyussā Sutta</em>, (2) to study the principle appearing in <em>Anāyussā Sutta</em>, and (3) to analyze Buddhist principles leading to long and short life expectancy in <em>Anāyussā Sutta</em>. The result of the study found that</p> <p>1)<em> Anāyussā Sutta </em>has the structure in Suttanta Tipiṭaka Volumm 22 and Volumm 14, <em>Aṅguttaranikāya</em>, <em>Pañcakanipāta Tatiyapaṇṇāsaka</em>, <em>Gilānavagga</em> 3, the <em>Sutta</em> 5 and 6, page 205 – 206 (Thai version). It is classified into 2 Suttas; <em>Paṭhama-Anāyussā Sutta </em>and <em>Tutiya-Anāyussā Sutta</em>.</p> <p>2) The importance of principle in <em>Anāyussā Sutta</em> is divided into 2 suttas, namely, the <em>Paṭhama-Anāyussā Sutta</em>: the five prinples leading to short life; 1) not do what is benifical condition, 2) not be moderate even as to things suitable and favourable, 3) not eat food which is easy to digest, 4) not behave oneself properly, and 5) not practice sexual abstinence. In <em>Tutiya-Anāyussā Sutta, </em>the first 3 principles are the same as <em>Paṭhama-Anāyussā Sutta,</em> and the last 2 principles; 6) not be morally upright, and 7) to have bad friends, opposite of longevity.</p> <p>3) Analyze the principles that cause the longevity and shortevity in in <em>Anāyussā Sutta</em> found that it is divided into 2 suttas, namely, 1) <em>Paṭhama-Anāyussā Sutta</em>: the prinples leading to long life; (1) to do what is benefical condition, (2) to be moderate even as to things suitable and favourable, (3) to eat food which is easy to digest, (4) to behave oneself properly, and (5) to practice sexual abstinence. In <em>Tutiya-Anāyussā Sutta,</em> the first 3 principles are the same as <em>Paṭhama-Anāyussā Sutta</em>, and the last 2 principles; (6) to be morally upright, and (7) to have good friends, short-lived opposite.</p> Phra Tanakit Khemthammo Khemathammo, Phramaha Yutthana Narajettho, Phramaha Surasak Paccantaseno, Supaphan Permpoon, Phra Methawinairos Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255764 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 THE STUDY OF THE PRINCIPLE OF CULTIVATING LOVING KINDNESS IN METTA SUTTA https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255765 <p>The objectives of this research were; 1) to study the structure and the essential content of the <em>Metta-Sutta</em>, 2) to study the principle of cultivating loving-kindness in the <em>Metta-Sutta</em>, and 3) to study the cultivating loving-kindness in the <em>Metta-Sutta</em> for applying in the way of life.</p> <p>The results of the study found that the structure of the <em>Metta-Sutta</em> is the ninth Sutta in <em>Khuddhaka-nikāya, Khuddapātha</em>. The characteristics is as the Pāli verses which are of 10 <em>Ghāthās</em> (stanzas). Each stanza shows the way of conduct, attribute, practices, and the fruits of practice for the practitioner who aims for the path of liberation, <em>Nibbāna</em>. And in addition to the Noble Eightfold Path, which is morality, concentration, and wisdom, practitioners must have fourteen qualities which is the quality of those who live with loving-kindness. Moreover, one must practice loving-kindness meditation to train the mind develop wisdom to become enlightened. It is an act of kindness towards all beings in the world with a limitless loving-kindness mind, without enmity, without enemies because of the elimination of one’s malice and of other beings.</p> <p>The result of analysis of the principle of cultivating loving-kindness in <em>Metta-Sutta</em> applying in the way of life, found that the study of the attributes of a person living with loving-kindness make being responsible for oneself and society, having respect for oneself and society, having principles of self-sufficiency, having work ethics by the five faculties, and living in a Buddhist way. The study of the principle of cultivating loving-kindness for all beings, found that the living with heedfulness, the living with loving-kindness that allows the mind to be concentrated, the living with loving-kindness that brings patience, the living with loving-kindness that eases anger, the living with loving-kindness which is the love and good wishes, and the living with loving-kindness leading to the factory to oneself. And the study of the principle of cultivating <em>Metta-Bhāvanā</em> found that the equality of life, the practice for easing anger, and the quest for peace of mind.</p> patcharee Boonin, Phra Debvajracarya (Thiab Siriñāṇo) , Phramaha Adidej Sativaro, Nadnaphang Phophichit, Banjob Bannaruji Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255765 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 A STUDY OF BUDDHIST PRINCIPLES IN GELAÑÑA SUTTA https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255953 <p>The objectives of this article are 1) to study the structure and essence of the gelañña sutta</p> <p>2) to study the dharma principles that appear in the gelañña sutta</p> <p>3) to study the value of the principles that appear in gelañña sutta. This research is qualitative research. The results showed that</p> <p>The appears in the 18<sup>th</sup> volume of the Tripitaka on Sickness. In the first formula the gelañña sutta Buddha taught to be conscious all the time. when suffering in the second clear formula The Buddha taught to be conscious all the time. when there is suffering while touching</p> <p>Dharma principles in practice When sick, physically and mentally Carelessness, suppression of feelings, suppression of touch, Atapi sampajano stamina, the five hindrances, the Buddha taught to be mindful and persevering at all times. to have carelessness When suffering arises, the contact clearly knows that suffering arises, the five hindrances arise, and impermanence is seen. There is an improvement factor do not hold on to</p> <p>The value of the dharma principles that appear in the gelañña sutta is the value of suppressing suffering The value of freeing from suffering The value of life development to live in the present The value of enlightenment When he is conscious and comprehensible, he knows feeling clearly, eliminating covetousness (defilements), contemplating the Dharma in the Dharma, respectively.</p> Thitima Maisomdat, Phra Methivorayan (Saipetch Vachiraweti), Phramaha Adidej Sativaro, Phramaha Nopadol Saisuta, Banjob Bannaruji Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255953 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 A Study of Puratthima-disa in Singkala Sutta https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255952 <p>This research entitled “The study of Puratthimma-disā in Siṅgālaka Sutta”, which is of three objectives; 1) to study the structure and the essential content of the Siṅgālaka Sutta, 2) to study the functions of a front direction (Puratthimma-disā) in the <em>Siṅgālaka Sutta, </em>and 3) to analyze the five desiragle roles to a front direction. the result of the study found that.</p> <p>The result of study found that the Siṅgālaka Sutta is in the Suttanta Piṭakaka, Dhīganikāya, Pāṭikavagga, Volumm 11 (Thai version), the 8<sup>th</sup> Sutta. The Lord Budha taught the Buddhist’s Disciplines that is the the principle of Buddhist should practise in dialy life, starting from to avoid the 4 Defilements, the 4 Prejudices, and the six Causes of Ruin, total 14 kinds. The Lord Buddha taught the character of false and true friends, the Six Directions, and the way to practice to the Six Directions, the fourfold division of property, and the Four principles of Service.</p> <p>The functions of child should practice to the front direction, the Lord Buddha gave the 5 ways; 1) having been supported by them, child will support them in his turn, 2) doing their works for them, 3) keeping the hornour and the traditions of their family, 4) behaving himself worthy of heritage, and 5) dedicating merit to them are their death.</p> sasinipa rasarux, Phramaha Chiravat Kantawanno, Phramaha Sooksan Sukhawatthano, Banjob Bannaruji, Banjob Bannaruji Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255952 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700 AN ANALYTICAL STUDY OF PROPAGATING THE TEACHING OF THAI BUDDHIST MONK AFFECTING THE DHAMMA-VINAYA (DOCTRINE AND DISCIPLINE): A CASE STUDY OF PHRA KUKRIT SOṬTHIPHALO https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255751 <p><a name="_Toc966146"></a><a name="_Toc958778"></a><a name="_Toc945424"></a><a name="_Toc943434"></a></p> <p>This research has three objectives: 1) to study the propagation of teachings of the Buddha as described in <em>Tipiṭaka</em>, 2) to study the propagation of the teachings of Phra Kukrit Soṭthiphalo that affects <em>Dhamma-Vinaya</em>, and 3) to analyze the propagation of teachings of Phra Kukrit Soṭthiphalo that affects <em>Dhamma-Vinaya</em>.</p> <p>According to the research, it is found that the Buddha had a variety of methods to teach although essentially based on one principle. He would adjust his teaching to match the persons in accordance to their particular learning ability; the language used was also cordial and polite, free of abrasive and cynical remarks.</p> <p>Phra Kukrit Soṭthiphalo’s propagation is analyzed in eight aspects of the teachings: <em>“three in Vinaya Piṭaka”</em>, covering 1) the recitation of the 150 rules of Bhikkhu Pāṭimokhas, 2) Bhikkhu eating only one meal, and 3) the ordination of women as Bhikkhunis, <em>“two of Suttanta Piṭaka”</em>, covering 1) the organic or mental faculties of near-death persons turning strong, and 2) the exposition of Magga, Phala, and the destination of the dead, and <em>“two of Abhidhamma Piṭaka”</em>, covering Abhidhamma as disciples’ words and 2) the state of Nibbāna, and lastly <em>one aspect of Aṭṭhakathā</em>, the dismiss of commentaries as expounded by disciples.</p> <p>According to the analysis, it is found that for the three aspects of Vinaya 1) Bhikkhus have to recite 227 rules of Bhikkhu Pāṭimokhas, 2) Bhikkhus can eat any time from dawn till noon, except Bhukkhus observing one-sessioner’s practice, and 3) Women could not be ordained as Bhukkhunīs; for the two aspects of Suttanta Piṭaka, 1) No Buddha’s words is found to refer to the organic or mental faculties of near-death persons turning strong and 2) the exposition of Magga, Phala, and destination of the dead person is an act of falsely claiming supernormal ability, for the two aspects of Abhidhamma Piṭaka 1) Abhidhamma is the Buddha’s words, and 2) Anupādisesa-nibbāna is the cessation of 5 aggregates, and for one aspect of the commentaries, they are the exposition of the Buddha’s words.</p> PhraKriangkrai Thanavuddha (Suvarnakham), Phramaha Adidej Sativaro, Athithep Phatha , Sawaeng Nilnama, Phramethavinairos (Sutep Pasiviko) Copyright (c) 2022 Journal of MCU Buddhist Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/255751 Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 +0700