The Development of Problem-based Learning Activities to Enhance Awareness of Environmental Conservation for Grade 5 Students

Authors

  • Pranee Faijai Faculty of Education, Naresuan University
  • Jakkrit Jantakoon Faculty of Education, Naresuan University

Keywords:

Problem-based Learning, Environmental Conservation

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองลวกราษฏร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 2) แบบวัดความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{x}  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และการทดสอบที (t-test แบบ dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกำหนดปัญหา 2) ขั้นทำความเข้าใจปัญหา 3) ขั้นดำเนินการศึกษาค้นคว้า 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 5) ขั้นสรุปและประเมินค่าของคำตอบ และ 6) ขั้นนำเสนอประเมินผลงาน มีความเหมาะสมระดับมาก ( gif.latex?\bar{x} = 4.37, S.D. = 0.31) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.33/76.88 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Published

2023-08-26

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)