กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอิทธิพลข้ามระดับของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ตามและการรับรู้บรรยากาศองค์กร ของอาจารย์ผู้สอน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาเอกชน Download Download PDF