กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล