[1]
เพชรสมบัติ พ. และ เพชรสุทธิ์ อ. 2021. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The learning behavior of students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. วารสารวิจยวิชาการ. 4, 4 (ส.ค. 2021), 235–244. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2021.96.