[1]
สมบูรณ์ พ. และ เดชภิรัตนมงคล ต. 2021. การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546. วารสารวิจยวิชาการ. 5, 1 (ต.ค. 2021), 161–176. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.13.