[1]
แจ่มจำรัส อ. และ มั่นคง ช. 2022. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. วารสารวิจยวิชาการ. 5, 3 (พ.ค. 2022), 205–214. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.69.