[1]
แสงทองทาบ ธ., สำเนียง ป. และ พระมหาอุดร อุตฺตโร 2022. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจยวิชาการ. 5, 3 (พ.ค. 2022), 117–130. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.63.