[1]
ปราณีต ผ. 2022. พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิจยวิชาการ. 5, 3 (พ.ค. 2022), 225–234. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.71.