[1]
Thepsurin, M., สุวรรณภูมา ส. และ แก้วโพนงาม ณ. 2022. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจยวิชาการ. 5, 5 (ก.ย. 2022), 127–142. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.114.