[1]
ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อ. , พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ และ ทองมั่น ว. 2023. กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4 . วารสารวิจยวิชาการ. 6, 3 (พ.ค. 2023), 241–256. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2023.67.