[1]
พระครูอาทรวชิรกิจ, พระโกศล มณิรตนา และ พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล 2023. รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน. วารสารวิจยวิชาการ. 6, 3 (พ.ค. 2023), 49–64. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2023.54.