(1)
วรรณภักตร์ ศ. .; ทรัพย์รวงทอง ส. .; โพธิพิทักษ์ ป. . แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. JRA 2021, 4, 205-220.