(1)
เพชรสมบัติ พ. .; เพชรสุทธิ์ อ. . พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The Learning Behavior of Students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. JRA 2021, 4, 235-244.