(1)
สมบูรณ์ พ.; เดชภิรัตนมงคล ต. . การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546. JRA 2021, 5, 161-176.