(1)
วชิรปัญญาพงศ์ ศ. . ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่. JRA 2021, 5, 257-272.