(1)
แจ่มจำรัส อ.; มั่นคง ช. . แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. JRA 2022, 5, 205-214.