(1)
แสงทองทาบ ธ.; สำเนียง ป. .; พระมหาอุดร อุตฺตโร. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. JRA 2022, 5, 117-130.