(1)
ปราณีต ผ. พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี. JRA 2022, 5, 225-234.