(1)
Thepsurin, M.; สุวรรณภูมา ส. .; แก้วโพนงาม ณ. . แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. JRA 2022, 5, 127-142.