(1)
ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อ. .; พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ; ทองมั่น ว. . กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4. JRA 2023, 6, 241-256.