(1)
พระครูอาทรวชิรกิจ; พระโกศล มณิรตนา; พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล. รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน. JRA 2023, 6, 49-64.