วรรณภักตร์ ศ. ., ทรัพย์รวงทอง ส. ., & โพธิพิทักษ์ ป. . (2021). แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. วารสารวิจยวิชาการ, 4(4), 205–220. https://doi.org/10.14456/jra.2021.94