เพชรสมบัติ พ. ., & เพชรสุทธิ์ อ. . (2021). พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The learning behavior of students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. วารสารวิจยวิชาการ, 4(4), 235–244. https://doi.org/10.14456/jra.2021.96