สมบูรณ์ พ., & เดชภิรัตนมงคล ต. . (2021). การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546. วารสารวิจยวิชาการ, 5(1), 161–176. https://doi.org/10.14456/jra.2022.13