ศรีชูรัตน์ พ., วงศ์สรรค์ ว. ., & สมบูรณ์ ธ. . (2021). การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 . วารสารวิจยวิชาการ, 5(1), 89–100. https://doi.org/10.14456/jra.2022.8