วชิรปัญญาพงศ์ ศ. . (2021). ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่. วารสารวิจยวิชาการ, 5(1), 257–272. https://doi.org/10.14456/jra.2022.20