แจ่มจำรัส อ., & มั่นคง ช. . (2022). แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. วารสารวิจยวิชาการ, 5(3), 205–214. https://doi.org/10.14456/jra.2022.69