แสงทองทาบ ธ., สำเนียง ป. ., & พระมหาอุดร อุตฺตโร. (2022). การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจยวิชาการ, 5(3), 117–130. https://doi.org/10.14456/jra.2022.63