ปราณีต ผ. (2022). พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิจยวิชาการ, 5(3), 225–234. https://doi.org/10.14456/jra.2022.71