Thepsurin, M., สุวรรณภูมา ส. ., & แก้วโพนงาม ณ. . (2022). แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจยวิชาการ, 5(5), 127–142. https://doi.org/10.14456/jra.2022.114